Siirry sisältöön

Annoimme lausuntomme sote-uudistuksesta

Elina Leinonen

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö jätti oman lausuntonsa sote-uudistukseen viime perjantaina. Suhtaudumme uudistuksen tärkeyteen ja tavoitteisiin myönteisesti ja toivomme sen menevän vihdoin eteenpäin. Meillä on myös kriittisiä havaintoja, joita toivomme jatkovalmistelussa hyödynnettävän. Kannatamme vahvan järjestämisvastuun keskittämistä maakunnille.

Uudistuksen tavoitteiden toteutumisen kannalta on keskeistä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden painopistettä siirretään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä perustason palveluiden vahvistamiseen. Mikäli sosiaalihuollon uudistaminen jää valmistelussa sivurooliin, on se merkittävä riskitekijä etenkin eriarvoisuuden vähentämistä koskevan tavoitteen toteutumiselle. Järjestöillä ja vastuullisilla yhteiskunnallisilla yrityksillä on merkittävä rooli sosiaalihuollon erityistason palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa.

Sote-maakunnan järjestäjänä tulee huolehtia lähipalvelujen asianmukaisesta toteuttamisesta. Lähipalvelut, kuten kehitysvamman tai muun syyn vuoksi tukea tarvitsevien ihmisten asumispalvelut omassa kotikunnassa henkilön niin halutessa, ovat merkityksellisiä erityisesti paljon ja usein sekä pitkäaikaisesti palveluja tarvitseville asiakkaille, joiden on usein vaikea hakeutua etäällä oleviin palveluihin. Sote-maakunnanpalvelustrategiassa järjestäjän tulee linjata, miten alueen asukkaiden erilaiset palvelutarpeet tulevat huomioiduiksi.

Palveluiden asiakaslähtöisyyden parantaminen vaatii lainsäädännön uudistamisen ohella suurta orientaatiomuutosta sosiaali- ja terveydenhuollossa. On tärkeää, että sote-uudistuksessa:

  • huolehditaan riittävästä ja saavutettavasta palveluohjauksesta ja matalan kynnyksen neuvonnasta
  • tunnistetaan palvelutarpeet riittävän varhain ja laajasti ja kehitetään työvälineitä tuen tarpeiden oma-arviointiin
  • parannetaan ihmisten osallisuutta omien palveluidensa suunnittelussa tukemalla ihmisiä omien ehdotusten ja valintojen teossa
  • parannetaan palveluiden saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja vaikuttavuutta
  • tuetaan erityisesti niitä väestöryhmiä, joilla on runsaasti toimintakyvyn ja työkyvyn haasteita, sekä syrjäytymiseen liittyviä riskejä, kuten kehitysvammaisten henkilöiden osallisuutta
  • maakunnissa hyödynnetään tehokkaasti vastuullisten ja yhteiskunnallisten yritysten ja kolmannen sektorin osaamista, auttamis- ja kehittämistyötä sekä palvelutuotantoa
  • järjestöjen tarjoama hyvinvointia edistävä vertaistuki, kokemusasiantuntijuus, innovaatiotoiminta, kumppanuudet sekä niiden tarjoamat palvelut integroidaan hoito- ja palveluprosesseihin sekä palvelurakenteisiin näiden saumattomana osana. 

On tärkeää, että asiakasmaksulain uudistaminen toteutetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Uudistamistyössä on varmistettava, että asiakasmaksut eivät muodostu esteeksi tarpeenmukaisen hoidon ja hoivan toteutumiselle. Ohjausmekanismien pääpaino tulee olla strategisten tavoitteiden saavuttamisessa ja on huomioitava alueelliset erot ja monituottajamalli, jossa hyödynnetään yhteiskunnallisten yritysten ja järjestöjen osaamista.

Halusimme erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että kehitysvammaisuuden tai muun erityisen syyn vuoksi apua  ja tukea tarvitsevien henkilöiden järjestäminen muuttuu nykyisestä hankintamenettelyyn perustuvasta kilpailuttamisesta muihin järjestämistapoihin erityisesti palvelun käyttäjän omiin valintoihin. Tällöin esitämme vahvaa henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämistä. YK:n vammaisyleissopimuksen tulee näkyä vahvasti sote-palveluiden kestävässä järjestämisessä.

Suurten yritysten ansainmallia tulee kehittää soteuudistuksen tavoitteisiin sopivaksi. Paljon on keskusteltu siitä, kuinka paljon kansantaloudestamme siirtyy verorahoja kansantaloutemme ulkopuolelle. Tähän liittyvistä kysymyksistä olisi tärkeätä keskustella avoimesti ja tehdä myönteisiä ratkaisuja.

Lisätietoja antaa

Markku Virkamäki

Ei myytävänä -kansalaisaloitteen 1. allekirjoittaja
puh. 040 5655 370
Tampere